Met de invoering van de Omgevingswet zal er veel veranderen voor gemeenten. De casus waar dit onderzoek op gefocust zal zijn is het proces van vergunningaanvragen die vallen onder de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Om te zorgen dat de informatie past bij de behoeften van de gemeenten zal deze behoefte eerst geïnventariseerd moeten worden. In dit onderzoek zal dit gedaan worden door middel van een constructieve design research met twee co-design sessies met gemeenten,een validatie interview met een adviesbureau en een validatie survey met gemeenten. Het resultaat van dit onderzoek zijn 8 guidelines voor de verbetering van de informatievoorziening. Verder onderzoek zal nog moeten uitwijzen of de uitkomsten te generaliseren zijn, of er vergelijkbare behoeften zijn bij andere doelgroepen en de informatiebehoeften op inhoudelijk vlak zullen nog onderzocht moeten worden.

Gerelateerde onderwerpen


  • Maatregelenwiki

    De Maatregelenwiki is ontworpen voor professionals op het gebied van externe veiligheid zoals werknemers van veiligheidsregio's, omgevingsdiensten en gemeenten. Op dit platform worden handreikingen en praktijkvoorbeelden gedeeld over het werken met het externe veiligheidsbeleid denk bijvoorbeeld aan het schrijven van omgevingsplannen of het verlenen van een vergunning. De voorbeelden die worden gedeeld kunnen gebruikt worden als inspiratie om de leefomgeving zo in te richten dat mens en milieu beschermd zijn tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen.