Een kwalitatief onderzoek naar de invloeden van risicocommunicatie op de zelfredzaamheid van de eerste generatie niet-westerse migranten

Aandachtgebieden zijn geografisch afgebakende gebieden waar omwonenden binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende
beschermd zijn tegen de schadelijke gevolgen van incidenten met gevaarlijke stoffen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2021). De bescherming van personen behelst onder meer een visie op aanvullend risicocommunicatiebeleid. Uit praktijkervaringen in de laatste decennia is immers gebleken dat risicocommunicatie niet vanzelfsprekend is en dat wettelijke taken met betrekking tot dit thema marginaal worden ingevuld (Scholtens et al., 2019). De wijze waarop risicocommunicatie wordt uitgevoerd, bepaalt in hoge de zelfredzaamheid van burgers. Zelfredzaamheid wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de mate van voorbereiding op mogelijke incidenten en het vermogen van individuen en gemeenschappen om zodanig te reageren dat verstoringen tot een minimum worden beperkt. Hierbij is het van belang dat risico-informatie juist wordt begrepen en dat rekening wordt gehouden met de betekenisgeving van ontvangers om de zelf-organiserende houding van burgers te kunnen bevorderen (Ruler, 2012 in Scholtens et al., 2019).
Het begrijpen van risico-informatie lijkt voor velen in Nederland een complexe zaak, maar vormt een grotere uitdaging voor hen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Dubbelzinnigheid van risicoinformatie kan verstrekkende gevolgen hebben voor de individuele gedragslijn van burgers, met name bij de eerste generatie niet-westerse migranten. Het dominante beeld dat in de wetenschappelijk literatuur wordt geschetst, is dat personen met een niet-westerse migratieachtergrond door hun mindere taalbeheersing niet volwaardig kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving (Huijnk et al., 2015). Daarom wordt met dit onderzoek getracht te verklaren welke factoren in de risicocommunicatie door het bevoegd gezag van invloed zijn op de zelfredzaamheid van de eerste generatie niet-westerse migranten binnen aandachtgebieden.

Gerelateerde onderwerpen


  • Maatregelenwiki

    Deze maatregelenwiki bestaat uit praktijkvoorbeelden over omgevingsveiligheid. Deze voorbeelden zijn ingediend door verschillende personen en organisaties. Het platform helpt u inzicht te krijgen in maatregelen waarmee de leefomgeving zo is in te richten, dat mens en milieu zijn beschermd tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze dienen ter inspiratie om het omgevingsveiligheidsbeleid in te voeren.