Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) wordt het beleid voor omgevingsveiligheid (externe veiligheid) gewijzigd. De wijzigingen hebben vooral consequenties voor ruimtelijke ordening en daarmee voor het omgevingsplan. De beleidswijzigingen richten zich daarbij specifiek op ruimte voor lokale afwegingen en gemeentelijke beleidsvrijheid. Deze handreiking sluit daar op aan. Het doel van deze handreiking is om planmakers, en indirect het bevoegd gezag ruimtelijke ordening, handvatten aan te reiken voor hoe omgegaan kan worden met deze beleidsvrijheid. Voorop staat dat de keuze ligt bij het bevoegde gezag. Deze handreiking biedt hulp en ondersteuning om, via een herleidbare afweging, tot een keuzevoorstel te komen.