In het Milieuprogramma is de maatregel opgenomen om diverse trends en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving tegen het licht te houden en te toetsen aan het huidige beleid t.a.v. externe veiligheid: is dit nog toereikend? De ruimtelijke opgaven worden immers steeds groter en de fysieke ruimte om dit in te passen wordt steeds kleiner. Denk aan de groeiende industrie en daarmee ook de toename van transport, de woningbouwopgave en aan de klimaatverandering die vraagt om een grondstoffen- en energietransitie. Deze opgaven kunnen zorgen voor knelpunten op het gebied van externe veiligheid, doordat er meer of andere risicobronnen dichter bij bebouwing of gebieden komen waar (meer) mensen aanwezig zijn (in dit rapport ook wel ‘risico-ontvangers’ genoemd).

Dit vraagt om een onderzoek naar de trends en ontwikkelingen (zowel op landelijk als Gronings niveau) die momenteel spelen en naar de impact hiervan op externe veiligheid en de gewenste beleidsontwikkeling.