De besturen van Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek & Flevoland vinden het belangrijk dat een gezonde en veilige leefomgeving wordt meegenomen in omgevingsvisies en omgevingsplannen en wordt meegewogen bij het afgeven van omgevingsvergunningen. De veiligheidsregio geeft risicogericht advies en draagt daarmee bij aan fysieke veiligheid. In deze rapport vertellen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland wat zij verstaan onder een fysiek veilige leefomgeving en hoe zij kunnen helpen dit thema een plek te geven in de omgevingsvisie of het omgevingsplan. Daarbij benadrukken we dat er niet één passend antwoord is op de vraag hoe een veilige leefomgeving geborgd kan worden. Ieder gebied heeft namelijk andere karakteristieken en kent andere risico’s. Elk bevoegd gezag kan daarin eigen prioriteiten stellen. Advisering door de veiligheidsregio is situatiegericht en wordt mede bepaald door de ambities van gemeenten.

Om dit maatwerk te realiseren hanteren de veiligheidsregio’s een aantal kernwaarden en ontwerpprincipes op het gebied van fysieke veiligheid. In deze handreiking worden de kernwaarden toegelicht en voor een aantal thema’s uitgewerkt in risicoplaten. Hiermee geven zij een beeld van de toepassing van de kernwaarden voor maatschappelijke ontwikkelingen -zoals energietransitie en klimaatadaptatie en thema’s als externe veiligheid, evenementen, overstromingen en verdicht wonen. Deze lijst is niet uitputtend en het is geen set van eisen en regels. Het zijn aandachtspunten en uitgangspunten die gebruikt worden bij de advisering die bijdragen aan een veilige leefomgeving.