De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en SPCO Groene Hart zijn voornemens een nieuwe basisschool met kinderopvang (en eventueel met gymzaal) voor CBS De Brug in Nieuwerbrug te realiseren. Tegelijkertijd wordt de haalbaarheid van de verbouwing van het maatschappelijke gebouw het Wierickehuis onderzocht, waarbij in het gebouw verschillende activiteiten (sport en cultuur) kunnen plaatsvinden. Ten zuiden van deze locaties is een hogedruk aardgastransportleiding van Gasunie gelegen, vanuit het aspect externe veiligheid een relevante risicobron. 

De gemeente heeft vanuit haar rol als bevoegd gezag uitgesproken dat het onderwerp externe veiligheid voor de voorgenomen ontwikkelingen nadrukkelijk beschouwd dient te worden. In deze rapportage staan daarom de volgende vraag centraal:
Op welke wijze kan – anticiperend op de aanstaande Omgevingswet – een voldoende beschermingsniveau worden geboden voor de toekomstige gebruikers van de maatschappelijke functies?

Kernwoorden: zeer kwetsbare gebouwen

Metadata

  • Opdrachtgever:  SPCO Groene Hart
  • Auteurs: Susan Eggink-Eilander - Antea Group, Jeroen Eskens - Antea Group, Roel Kouwen - Antea Group, Rogier Wegerif - Omgevingsdienst Midden-Holland
  • Datum laatste actualisatie: 28 november 2019

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

In 2019. In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bij de realisatie van een nieuwe basisschool met kinderopvang.

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

De gemeente heeft vanuit haar rol als bevoegd gezag uitgesproken dat het onderwerp externe veiligheid voor de voorgenomen ontwikkelingen nadrukkelijk beschouwd dient te worden. In deze rapportage staan daarom de volgende vraag centraal: op welke wijze kan – anticiperend op de aanstaande Omgevingswet – een voldoende beschermingsniveau worden geboden voor de toekomstige gebruikers van de maatschappelijke functies?

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja.

Binnen welk stappenplan is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan besluitvorming groepsrisico.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Fakkelbrand (hogedruk aardgastransportleiding).

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Uitgangspunt is dat de mens wordt beschermd tegen de effecten van een (fakkel)brand op (grotere) afstand van de school. Dit betekent dat mensen daardoor zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen en daarvoor gedurende voldoende tijd (dat wil zeggen: voor een periode van minuten tot een uur) beschermd zijn. De fysieke omstandigheden waaraan de mens wordt blootgesteld, zoals warmtestraling en temperatuur, zijn daarbij zodanig dat de mens dit kan overleven.

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

Tijdelijk schuilen en vluchten: Het handelingsperspectief valt sterk positief te beïnvloeden. Het gebruik van een goede alarmering (herkennen van de situatie) en een goed geïnstrueerde noodorganisatie (inspelen op de situatie) zijn hierbij belangrijke instrumenten.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

Afscherming, bouwkundige maatregelen (brandwerende materialen en beperken glasoppervlakken aan risicovolle zijdes), beschermde vluchtwegen, organisatorische maatregelen (alarmering, inrichting noodorganisatie, protocol incident buisleiding).

Wat is er bekend over de kosten/investering van het voorbeeld?

Niet nader onderzocht.

Wat is er bekend over de juridische borging van het voorbeeld?

Niet nader uitgewerkt in dit document.

Beschikbare onderbouwing effectiviteit:

Beoordeeld op hoofdlijnen (zie Tabel 5.1 in document).

Type omgeving:

Basisschool bij buisleiding.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Groepsrisicoverantwoording.