In deze handreiking staan in hoofdstuk 8 vier ambitieniveaus voor externe veiligheid voor de gemeentelijke omgevingsplannen. Het ambitieniveau kan gekoppeld worden aan de gebiedstypen van de staalkaarten. Daarmee krijgen de ambitieniveaus een werkingsgebied. Deze uitwerking  geeft een voorbeeldset van planregels. Elke gemeente moet hier zijn eigen keuzes in maken en de veiligheidsregio kan hierbij adviseren.

De ambitieniveaus zijn uitgewerkt in voorbeeldregels voor omgevingsplannen. In de regels neemt de rol van de veiligheidsregio een belangrijke plaats in. De voorbeeldregels kunnen gebruikt worden als bouwstenen en inspiratie voor de adviseurs van de veiligheidsregio’s. Afhankelijk van de ambitie, strategie en context kiest een gemeente voor bepaalde regels. Daarom is bij de voorbeeldregels sprake van overlap, en worden verschillende varianten aangeboden. De voorbeeld planregels zijn per veiligheidsthema weergegeven (bluswater/bereikbaarheid, externe veiligheid, natuurbranden, gevolgbeperking overstromingen en klimaatadaptatie, evenementen, gebruik van gebouwen, tegengaan van rookoverlast binnen en buiten, zorgcontinuïteit, risicocommunicatie en energietransitie); de lezer kan zich beperken tot de onderwerpen die in de betreffende gemeente spelen, of waarover advies wordt gevraagd. Bij het opstellen van de voorbeeldregels is bij meerdere veiligheidsthema’s gekozen voor regels met open normen: regels op een basis waarvoor het bevoegd gezag nog een onderliggende beleidsafweging moet maken. Het opnemen van alle mogelijke situaties in de voorbeeldregels zou tot een (te) grote hoeveelheid regels leiden. Bovendien biedt een regel met een open norm ruimte voor het vragen van adviezen, voor maatwerk en voor een gerichte inzet van de kennis van de veiligheidsregio. 

Kernwoorden: doelen stellen, staalkaarten, veiligheidsregio

Metadata:

  • Opdrachtgever: Brandweer-NL en Netwerk Omgevingsveiligheid
  • Auteurs: Menno de Jonge - Veiligheidsregio Groningen, Johan van der Graaf - NIPV, Jur van der Velde - Interra, et al. 
  • Datum laatste actualisatie: 29 september 2022
  • Vastgesteld door de Programmaraad Risicobeheersing van Brandweer Nederland

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast? 
Het voorbeeld wordt sinds 2020 toegepast door de veiligheidsregio's

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld? 
Ten behoeve van de advisering door veiligheidsregio's aan de gemeenten

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?
Ja
Binnen welk stappenplan is het voorbeeld toepasbaar?
Stappenplan groepsrisicoverantwoording

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?
Brand, explosie, gifwolk

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?
Het borgen van beschermende maatregelen in het omgevingsplan

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?
Schuilen en vluchten

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?
Afstand houden, rekening houden met kwetsbaarheid, omgevingsmaatregelen, rekening houden met bevolkingsdichtheid, bouwkundige maatregelen

Wat is er bekend over de kosten/investering van het voorbeeld?
Niet nader onderzocht

Wat is er bekend over de juridische borging van het voorbeeld?
De voorbeeldregels moeten gezien worden als inspiratie, bouwstenen, voor de adviseurs van de veiligheidsregio’s

Beschikbare onderbouwing effectiviteit:
niet nader onderzocht

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld? 
De voorbeeldregels moeten gezien worden als inspiratie, bouwstenen, voor de adviseurs van de veiligheidsregio’s. Afhankelijk van de ambitie, strategie en context kiest een gemeente voor bepaalde soorten regels

Beperkingen aan effectiviteit van bescherming:
niet nader onderzocht

Type omgeving:
Er zijn meerdere gebiedstypen uitgewerkt