Sinds vorig jaar juni 2022 zijn de routes voor ammoniaktreinen vanuit Chemelot veranderd. Eerder gingen deze treinen richting Duitsland via Venlo. Een klein aantal transporten gaat nu via Heerlen en de verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft als gevolg van de omleidingen t.b.v. van het Derde Spoor Betuweroute.

Dit voorbeeld laat zien hoe de provincie Limburg en o.a. de gemeente Heerlen haar inwoners informeert over het spoorvervoer van ammoniak. 

Kernwoorden: (risico)communicatie, ammoniak, spoorvervoer

Metadata

  • Opdrachtgever: Provincie Limburg en o.a. de gemeente Heerlen
  • Auteur(s): Ton Neumann
  • Datum laatste actualisatie: 20 juni 2023

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

In 2023 in de gemeente Heerlen en andere gemeenten langs de spoorlijn.

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Het informeren van burgers over het spoorvervoer van ammoniak.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Ongefundeerde kritiek.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Transparantie over handelen overheid en bedrijven. Informatie vooraf delen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Draagvlak voor vervoer ammoniak over het spoor. Kennis delen over de context waarin het vervoer van ammoniak plaatsvindt. Duidelijk maken dat milieugrenzen (bijv. Wet Geluidhinder) niet worden overschreden.

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

De omgeving weet tijdig welke transporten er plaatsvinden. De omgeving weet bij wie nadere informatie kan worden ingewonnen.

Wat is er bekend over de kosten/investering van het voorbeeld?

Kost een beperkte tijdsinvestering vanuit inhoudelijke deskundigen en communicatieafdeling.

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

Inwoners van de gemeente en bewoners langs het spoor zullen nooit positief zijn over ammoniaktransport. Het betreft een tijdelijke omleiding van een beperkt aantal treinen, en geen permanente route.

Type omgeving:

Langs het spoor. 

Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?

Tijdig bespreken van ontwikkelingen die te voorzien zijn. Bestuurlijk overleg goed voorbereiden (op ambtelijk niveau). Maak een lijst van mogelijke vragen, die bewoners en bestuurders zouden kunnen stellen.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Omleiding van treinen voor vervoer gevaarlijke stoffen, vanwege beperking op de voorkeursroute.