Het NIPV heeft de effectiviteit onderzocht van explosiewerend glas bij een incident met gevaarlijke stoffen. Er zijn twee types incidenten beschouwd, te weten een explosie van een tubetrailer met waterstof en een warme BLEVE van een LPG-spoorwagon. In beide gevallen kan explosiewerend glas een effectieve maatregel zijn om het aantal slachtoffers in gebouwen te beperken.

Bij een explosie van een waterstofcilinder van een tubetrailer zullen tot op 20 m personen binnen komen te overlijden door instortende gebouwen. Tussen 20 en 40 m kunnen in gebouwen slachtoffers vallen door rondvliegende glasscherven. Met ER1-glas kan het schade- en slachtoffergebied worden teruggebracht van 40 m tot 25 m. Met andere woorden: de afstand waarover slachtoffers vallen als gevolg van glasscherven, wordt met 75% verkleind. Met ER2-, ER3- of ER4-glas zal deze afstand met 100 % (20 m) worden teruggebracht tot de afstand waarop slachtoffers een gevolg zijn van instortende gebouwen.

Bij een warme BLEVE van een LPG-wagon zal tot op 65 m afstand alle glas breken als gevolg van de hitte en zal explosiewerend glas geen effect hebben. Om het aantal slachtoffers te verminderen, kan ER1-glas effectief worden ingezet tussen 65 en 325 m van het incident. Vanaf 325 m zal dubbel glas niet meer breken en is inzet van explosiewerend glas overbodig. Vanaf 590 m zal de BLEVE helemaal geen schade of slachtoffers meer veroorzaken.

Metadata

  • Opdrachtgever: Instituut Fysieke Veiligheid
  • Auteurs: Inge Trijssenaar - IFV, Margreet Spoelstra - IFV, Johan Reinders - IFV
  • Datum laatste actualisatie: 2 juli 2021

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Vanuit het lectoraat Energie- en transportveiligheid van het NIPV is het initiatief gekomen om
de effectiviteit van bouwkundige maatregelen te onderzoeken. Aan de hand van de resultaten van een behoeftebepaling bij de veiligheidsregio’s is ervoor gekozen te onderzoeken in welke mate explosiewerend glas de gevolgen kan beperken van een explosie van een gevaarlijke stof die bij een incident is vrijgekomen. Dit rapport beschrijft de resultaten van dat onderzoek.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Explosie.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Reductie van het aantal slachtoffers.

Wat is er bekend over de kosten/investering van het voorbeeld?

Niet nader onderzocht.

Beschikbare onderbouwing effectiviteit:

Bij deze berekeningen is uitgegaan van gegevens die zijn verkregen met het oog op de inzet van explosiewerend glas als bescherming tegen terroristische aanslagen. Deze data zijn bepaald voor detonaties en een glasoppervlak van 1 m2. Specifieke data voor weerstand tegen hittestraling zijn in het geheel niet bepaald en ook met andere relevante factoren, zoals wijze van bevestiging, is geen rekening gehouden.

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

Om explosiewerend glas doelmatig te kunnen inzetten als beschermingsmaatregel tegen overdruk, is het noodzakelijk om de effectiviteit hiervan nader te onderzoeken onder meer realistische omstandigheden. Hierbij moet in ieder geval rekening worden gehouden met grotere glasoppervlakken, met de wijze van bevestiging, met drukopbouw als gevolg van fysische of chemische explosies en met de weerstand van glas tegen hittestraling.