Het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor lijkt soms te botsen met de belangen van de woningbouw, energietransitie of klimaatadaptatie.

Ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw realiseer je voor langere tijd, terwijl een vervoersstroom juist kan variëren. Hierdoor kan het vinden van een balans tussen de verschillende maatschappelijke belangen als complex worden ervaren. Dit zorgt ervoor dat er zowel in de infrastructuur, de gebouwde omgeving en in de afspraken tussen partijen, gezocht moet worden naar oplossingen voor het vinden van deze balans.

In deze handreiking wordt geschetst wat er gedaan is en gedaan kan worden om die te bereiken.

Kernwoorden: Bronmaatregelen, omgevingsmaatregelen, beheersmaatregelen, communicatiemaatregelen

Metadata

  • Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Auteur(s): Vincent Babes, Ganesh Babu R P, Kübra Turan (PosadMaxwan)
  • Datum laatste actualisatie: Februari 2024

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Voor u ligt de Handreiking voor veilige stad én spoor. Het doel hiervan is om planologen en beleidsmakers bij gemeenten bekend te maken met de maatregelen voor spoorveiligheid die door het Rijk al genomen worden en maatregelen om veiligheid verder te vergroten.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplannen voor de verantwoording van het ontwerp van een veilige omgeving.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

De genoemde maatregelen voorkomen of mitigeren de effecten van een ongeval met een trein met gevaarlijke stoffen. 

Type omgeving:

Spoorzone