In het Milieuprogramma is de maatregel opgenomen om diverse trends en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving tegen het licht te houden en te toetsen aan het huidige beleid t.a.v. externe veiligheid: is dit nog toereikend? De ruimtelijke opgaven worden immers steeds groter en de fysieke ruimte om dit in te passen wordt steeds kleiner. Denk aan de groeiende industrie en daarmee ook de toename van transport, de woningbouwopgave en aan de klimaatverandering die vraagt om een grondstoffen- en energietransitie. Deze opgaven kunnen zorgen voor knelpunten op het gebied van externe veiligheid, doordat er meer of andere risicobronnen dichter bij bebouwing of gebieden komen waar (meer) mensen aanwezig zijn (in dit rapport ook wel ‘risico-ontvangers’ genoemd).

Dit vraagt om een onderzoek naar de trends en ontwikkelingen (zowel op landelijk als Gronings niveau) die momenteel spelen en naar de impact hiervan op externe veiligheid en de gewenste beleidsontwikkeling.

Kernwoorden: clusteren risicobronnen, basisnet

Metadata

  • Opdrachtgever: Provincie Groningen
  • Auteur(s): Nandi van Voorst, Nancy Oberijé en Mark Kiwiet (Oostkracht10)
  • Datum laatste actualisatie: 2 augustus 2023

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast? 
De impactanalyse is gebruikt voor het vormgeven van de omgevingsvisie in de periode 2023-2025.


Met welk doel is het voorbeeld opgesteld? 
Het doel is om alle trends en ontwikkelingen, die impact kunnen hebben op de externe veiligheid in de provincie Groningen, in beeld te brengen en te duiden. Bij impact denken we aan de invloed die een ontwikkeling heeft op de kans en/of het effect (aantal slachtoffers en ruimtelijke impact) van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De gesignaleerde ontwikkelingen vragen daarmee mogelijk om een herijking van het beleid externe veiligheid. Met de impactanalyse wordt helder waar de provincie zich op kan voorbereiden en waarop ze mogelijk haar beleid voor externe veiligheid kan aanpassen. Dit beleid kan uiteindelijk worden vastgelegd in de nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet: omgevingsvisie, omgevingsverordening en het (Milieu)programma.