Met het voorliggende document kunnen gemeenten een ‘bouwsteen’ omgevingsveiligheid opstellen. Zo’n bouwsteen kan van pas komen als de gemeente haar omgevingsvisie, (eventueel) programma of omgevingsplan opstelt. Bij het opstellen van zo’n visie of plan is het immers de bedoeling dat vele beleidsvelden geïntegreerd worden en dat belangen en prioritering in samenhang worden afgewogen. Inzicht in (keuzes rond de) omgevingsveiligheid binnen de gemeentegrenzen is dan handig. En ook na de vaststelling van de omgevingsvisie en het omgevingsplan is een bouwsteen handig: het geeft je de kans om terug te vallen op beleid als bijvoorbeeld een afwijking van het omgevingsplan wordt aangevraagd.

De eerste versie van deze ‘Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid’ is al in 2018 opgesteld. Op basis van nieuwe inzichten uit interviews en workshops is de voorliggende nieuwe versie opgesteld.

Kernwoorden: kerninstrumenten, ambities omgevingsveiligheid, lokaal maatwerk, aandachtsgebieden, voorschriftengebieden

Metadata

  • Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Ontwerp Veilige Omgeving
  • Auteur(s): Dirk Jan de Boer, Nandi van Voorst, Tom Reijers, Merijn Moes (Oostkracht10)
  • Datum laatste actualisatie: juli 2023

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Gemeenten ondersteunen bij het inbedden van omgevingsveiligheid in een omgevingsvisie, programma, omgevingsplan of omgevingsverordening. 

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?
Ja.
Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan Besluitvorming omgevingsveiligheid. 

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze publicatie,
aanvaarden Ontwerp Veilige Omgeving en de betrokkenen geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor het gebruik van de in deze publicatie vermelde gegevens. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt mits de bron wordt vermeld.

Type omgeving:

Alle typen omgeving.

Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?

Praktische tips voor de aanpak van het ontwerp van een veilige leefomgeving, het bepalen van een omgevingsplan onder de Omgevingswet.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Opstellen van een omgevingsvisie, programma. Omgevingsplan of omgevingsverordening.