Dit rapport geeft een grove indicatie van de mogelijke uitwerking van maatregelen ter beperking van de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor bij het District-E plangebied in de gemeente Eindhoven. Het verder uitwerken van de maatregelen en vaststellen van de haalbaarheid behoort niet tot de scope van dit rapport.

Kernwoorden:  brandwerend scherm, opvang en afvoer gevaarlijke stoffen, bereikbaarheid en bluswatervoorziening, blussysteem, alarmering en ontruiming plangebied

Metadata

  • Opdrachtgever: Amvest Development Real Estate B.V
  • Auteurs: Daan Jansen - RHDHV en Merle de Lange - RHDHV
  • Datum laatste actualisatie: 18 juli 2019

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

In 2019 bij plangebied District-E, stationsgebied Eindhoven.

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Ten behoeve van de besluitvorming van de Gemeente Eindhoven om te komen tot een passend maatregelenpakket ter verantwoording van de externe veiligheidsrisico’s rond het spoor.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

plasbrand, fakkelbrand, koude bleve, warme bleve, wolkbrandexplosie, gifwolk.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Komen tot een passend maatregelenpakket.

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

Schuilen en vluchten.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

Afscherming, opvang van gevaarlijke stoffen, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen, alarmering en ontruiming, bouwkundige maatregelen, vluchtroutes, risicocommunicatie.

Wat is er bekend over de kosten/investering van het voorbeeld?

Grove kostenschatting van maatregelen

Beschikbare onderbouwing effectiviteit:

Kwalitatief beschreven.

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

Het verder uitwerken van de maatregelen en vaststellen van de haalbaarheid behoort niet tot de scope van dit rapport.

Type omgeving:

Stationsomgeving langs Basisnetroute.