Voor het afwegen van maatregelen in aandachtsgebieden van Chemelot zijn de effecten van ongevallen met gevaarlijke stoffen nader geanalyseerd. Hierbij is, aanvullend op de werkwijze voor het bepalen van aandachtsgebieden, rekening gehouden met locatiespecifieke eigenschappen, risico-reducerende factoren in en nabij Chemelot en een bestuurlijk verantwoorde kans. De uitkomsten van deze aanvullende analyses zijn maatwerk aandachtsgebieden genoemd. Dit rapport beschrijft hoe deze maatwerk aandachtsgebieden zijn bepaald en hoe deze kunnen worden toegepast.

Kernwoorden:  locatiespecifieke scenario’s, chemiecluster

Metadata

  • Opdrachtgever: Provincie Limburg /TVC
  • Auteur: Reinoud Scheres - AVIV
  • Datum laatste actualisatie: 15 april 2021

 Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

De studie is gebruikt ten behoeve van de ontwikkeling van een ‘bovenwettelijk veiligheidskader inclusief planologische zonering binnen en buiten Chemelot’ door een onafhankelijke Technische Veiligheidscommissie (TVC).

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Om tot een realistische berekening te komen van de effecten die op kunnen treden in aandachtsgebieden die als basis kan dienen voor de groepsrisicoverantwoording.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

De studie geeft een locatiespecifieke invulling aan de stappen  ‘Waarderen al bestaande bescherming’ en “Overwegen aanvullende bescherming’ uit het stappenplan besluitvorming groepsrisico en aan het stappenplan besluitvorming voorschriftengebied.

Binnen welk stappenplan is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan besluitvorming groepsrisico en stappenplan besluitvorming voorschriftengebied.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Uitgewerkt voor brand, explosie en gifwolkscenario’s.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Aansluiting bij Omgevingswet d.w.z. binnen formele (maximale) ‘aandachtsgebieden’ voor brand, explosie en gifwolk, bestuurlijk kiezen voor realistische effectgebieden.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

Zone 0: de kern van de Chemelot site – bestemmen voor risicovolle en aan chemische processen gerelateerde activiteiten
Zone 1: realistisch effectgebied voor brand en explosie – bestemmen voor niet risicovolle, aan Chemelot waardeketens gerelateerde activiteiten
Zone 2: realistisch effectgebied voor gifwolk – geen bestemmingsbeperking wel aanvullende bouweisen.

Type omgeving:

Chemiecluster.

Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?

Het locatiespecifiek beschouwen van brand-, explosie- en gifwolkscenario’s met inachtneming van een bestuurlijk verantwoorde kans afkap.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Risico-inventarisatie en evaluatie.