Decoratieve afbeelding stoepkrijt

In dit voorbeeld is de beoogde vestiging van een peuteropvang en BSO in een bestaande basisschool nabij een hogedruk aardgastransportleiding van Gasunie beschouwd. Om medewerking te verlenen aan de vestiging van de BSO en peuteropvang was een ruimtelijke motivatie nodig. Deze ruimtelijke motivatie is zowel vanuit de huidige wet- en regelgeving als anticiperend op de Omgevingswet opgesteld. 

Kernwoorden: zeer kwetsbare gebouwen, veiligheidsregio

Metadata

  • Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen
  • Auteur: Rogier Wegerif - Omgevingsdienst Midden - Holland
  • Datum laatste actualisatie: 6 maart 2020

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

In 2020. In de gemeente Waddinxveen het planologisch mogelijk maken van het vestigen van een peuteropvang en BSO is een bestaande basisschool. 

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Het voorbeeld is een ruimtelijke motivatie in het kader van een tijdelijke kruimelafwijking (Art 4, elfde lid van bijlage II Bor). 

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja.

Binnen welk stappenplan is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan besluitvorming groepsrisico.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Fakkelbrand (hogedruk aardgastransportleiding).

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Het uitgangspunt bij omgevingsveiligheid is dat mensen binnen aandachtsgebieden, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende zijn beschermd (ook binnen). Het is aan het bevoegd gezag om, bij het mogelijk maken van in dit geval een kwetsbare groep binnen het aandachtsgebied, te bepalen of en wanneer er sprake is van voldoende bescherming. Kern is dat het bevoegd gezag veiligheid als ontwerpvariabele meeneemt in de planvorming.

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

De ligging van het pand ten opzichte van de gasleiding, in de schaduw van twee aaneengesloten flatgebouwen, zorgt in belangrijke mate voor afscherming in geval van een fakkelbrand bij de gasleiding. Uit het advies van de Veiligheidsregio (zie bijlage III) blijkt dat nog wel de volgende maatregelen genomen moeten worden:
•    In het op te stellen ontruimingsplan aandacht voor scenario fakkelbrand bij de gasleiding;
•    Secundaire bluswatervoorziening op orde en voorleggen aan de brandweer;
•    In het kader van bereikbaarheid het plan voorleggen in het ‘verkeersoverleg Waddinxveen’.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

Afscherming, organisatorische maatregelen (Ontruimingsplan), secundaire bluswatervoorziening, bereikbaarheid.

Beschikbare onderbouwing effectiviteit:

Kwalitatief onderbouwd.

Type omgeving:

Peuteropvang en BSO bij buisleiding, woonwijk.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Groepsrisicoverantwoording.