De overheid transparant wil communiceren over de risico’s in de leefomgeving. Dit betekent dat burgers op de hoogte worden gebracht van het bestaan en de werking van deze aandachtsgebieden. Het doel van deze pilot is om een eerste ervaring op te doen met de communicatie over aandachtsgebieden richting verschillende doelgroepen.

In de pilot worden de volgende vragen behandeld:

  • Hoe reageren burgers op de aandachtsgebieden? 
  • Wat willen burgers weten over de aandachtsgebieden?
  • Hoe willen burgers hierover geïnformeerd worden?

Kernwoorden: Atlas Leefomgeving

Metadata

  • Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Provincie Zuid-Holland
  • Auteur(s): Tom Reijers, Merle de Lange en Nandi van Voorst (Oostkracht10)
  • Datum laatste actualisatie: 2021

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Het doel van deze pilot is om een eerste ervaring op te doen met de communicatie over aandachtsgebieden richting verschillende doelgroepen. Het betreft dan ook een verkennend, praktisch onderzoek onder een beperkte groep bestuurders, bedrijven en burgers. Op basis van de resultaten uit deze pilot, is een basissjabloon ontstaan. Deze kan gebruikt worden bij het schrijven van de definitieve bijsluitertekst voor op de Atlas Leefomgeving. Met dit basissjabloon kan er een bijsluitertekst worden geschreven die aansluit bij de informatiebehoefte van burgers wat betreft aandachtsgebieden. Deze pilot dient verder als input voor de communicatie die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met partners aan het ontwikkelen is voor het thema omgevingsveiligheid.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Informeren van burgers. 

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

Dit was een pilot met een relatief kleine steekproef. We bevelen verdiepend onderzoek met een grotere en meer gevarieerde steekproef aan. Daarbij is het wenselijk om ook doelgroepen te betrekken die in deze pilot onderbelicht zijn (zoals laaggeletterden, ouderen en burgers met een migratieachtergrond).

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Schrijven bijsluiterteksten bij kaarten waarop aandachtsgebieden worden getoond.