De doelstelling van deze beleidsnotitie is om gemeenten handvatten te geven voor de invulling van hun beleidsverantwoordelijkheid en -vrijheid op het gebied van externe veiligheid. De invulling hiervan moet uiteindelijk landen in de omgevingsvisie, een eventueel programma en in het omgevingsplan. Deze beleidsnotitie bevat de ambities, beleidsuitgangspunten en een afwegingskader, die gezamenlijk met een aantal gemeenten zijn opgesteld.

Het tweede doel van deze gezamenlijke beleidsnotitie is om te zorgen voor uniformiteit in de regio Utrecht als het gaat om beleid voor externe veiligheid. Hoe meer gemeenten deze beleidsnotitie hanteren, hoe beter wordt voldaan aan het gelijkheidsbeginsel binnen de regio Utrecht. Alle initiatiefnemers binnen de regio Utrecht moeten zich dan houden aan dezelfde wetgeving en iedereen die komt wonen, werken of recreëren in de regio Utrecht ontvangt hetzelfde beschermingsniveau. Naast gelijkheid brengt een uniforme benadering ook betere en snellere advisering vanuit de omgevingsdienst en veiligheidsregio met zich mee.

Metadata 

  • Opdrachtgever: Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
  • Auteur(s): Nancy Oberijé en Nandi van Voorst
  • Datum laatste actualisatie: 16 april 2024

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast? 
De beleidsnotitie is opgesteld voor de gemeenten waar de ODRU voor werkt: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist.


Met welk doel is het voorbeeld opgesteld? 
De doelstelling van deze beleidsnotitie is om gemeenten handvatten te geven voor de invulling van hun beleidsverantwoordelijkheid en -vrijheid op het gebied van externe veiligheid. De invulling hiervan moet uiteindelijk landen in de omgevingsvisie, een eventueel programma en in het omgevingsplan.

Het tweede doel van deze gezamenlijke beleidsnotitie is om te zorgen voor uniformiteit in de regio Utrecht als het gaat om beleid voor externe veiligheid. Hoe meer gemeenten deze beleidsnotitie hanteren, hoe beter wordt voldaan aan het gelijkheidsbeginsel binnen de regio Utrecht. Alle initiatiefnemers binnen de regio Utrecht moeten zich dan houden aan dezelfde wetgeving en iedereen die komt wonen, werken of recreëren in de regio Utrecht ontvangt hetzelfde beschermingsniveau. Naast gelijkheid brengt een uniforme benadering ook betere en snellere advisering vanuit de omgevingsdienst en veiligheidsregio met zich mee.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?
Ja

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?
Stappenplannen voor de verantwoording van het ontwerp van een veilige omgeving

Wat is er bekend over de juridische borging van het voorbeeld?
De gemaakte beleidskeuzes in deze beleidsnotitie hebben betrekking op nieuwe situaties in relatie 
tot ruimtelijke ordening. Hieronder verstaan we nieuwe situaties als gevolg van:

  • Wijziging van het omgevingsplan;
  • Aanvraag omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (opa);
  • Aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa).

Kort gezegd gaat het om de inpassing van nieuwe (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties (onder andere wonen, werken en recreëren) uit bijlage VI van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving)) en nieuwe milieu belastende activiteiten uit bijlage VII tot en met IX van het Bkl. Deze beleidsnotitie bevat geen kant-en-klare planregels, dus geen open of gesloten normen voor in het omgevingsplan. De beleidsuitgangspunten in deze notitie kunnen gemeenten uitwerken in gesloten normen voor in het omgevingsplan óf in open normen met bijhorend afwegingskader in de vorm van beleidsregels.

Gesloten normen zijn concreet en direct werkend (behoeven geen verdere toelichting en afweging). Open normen bieden meer flexibiliteit en daarmee maatwerkmogelijkheden, omdat in de regel niet precies is vastgelegd hoe er aan de verplichting moet worden voldaan. Dat kan ook leiden tot rechtsonzekerheid. Daarom worden open normen buiten het omgevingsplan uitgewerkt in beleidsregels waarmee nieuwe ontwikkelingen in de leefomgeving afgewogen kunnen worden. In de open norm in het omgevingsplan dient dan verwezen te worden naar het document met beleidsregels. Om werking te krijgen, moet de gemeente deze beleidsregels dan publiceren.

Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?
De ambities en globale beleidsuitgangspunten (zie paragraaf 2.1) kunnen gemeenten overnemen in hun omgevingsvisie. De uitgewerkte beleidsuitgangspunten en het afwegingskader (zie paragraaf 2.2 t/m 2.6) kunnen gemeenten uitwerken in gesloten normen in het omgevingsplan óf in open normen met beleidsregels. Met het toepassen van deze beleidsnotitie zetten gemeenten een goede stap in het bereiken van een balans tussen het beschermen, ontwikkelen en gebruiken van de fysieke leefomgeving.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?
Het maken van een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan.