Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een risicorapportage opgesteld voor de beoogde transformatie van een basisschool naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Deze rapportage geeft inzicht in wat deze ontwikkeling inhoudt op het gebied van een fysiek veilige leefomgeving. Het beoogde IKC bevindt zich nabij een hogedrukaardgasleiding en een Basisnetroute voor het spoor. De inzichten uit deze rapportage bieden input voor de verantwoording van deze ontwikkeling. De methodiek voor de risicorapportage is ontwikkeld voor veiligheidsregio’s en staat beschreven in de handreiking regionaal risicoprofiel 2009.

Kernwoorden: zeer kwetsbare gebouwen, risicobeoordeling

Metadata

  • Opdrachtgever: een gemeente
  • Auteur(s): Dennie Strik (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)
  • Datum laatste actualisatie: 22 augustus 2019

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

De risicorapportage levert input voor de groepsrisicoverantwoording bij de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja, stappenplan besluitvorming groepsrisico.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

De risicorapportage beschouwt de scenario’s fakkelbrand, explosie, BLEVE, wolk van giftig gas / verbrandingsproduct en gifwolk uitdamping van vloeistofplas.

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

Omdat het plan door de gemeente nog niet concreet was uitgewerkt zijn in deze rapportage geen beheersmaatregelen benoemd.

Type omgeving:

Zeer kwetsbare gebouwen nabij Basisnet spoor en hogedruk aardgasleiding.

Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?

Het beoordelen van de impact en waarschijnlijkheid van ongevalsscenario’s op een voorgenomen ontwikkeling. In de rapportage zijn 10 verschillende impactcriteria benoemd die samen de totale impact van ongevalsscenario bepalen. Deze impactcriteria hebben betrekking op de territoriale veiligheid, economische veiligheid, ecologische veiligheid en sociale en politieke stabiliteit. Samen met een analyse van de waarschijnlijkheid kan de veiligheid in de fysieke leefomgeving worden afgewogen.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Opstellen omgevingsplan, procedure gemeentelijk project van publiek belang, omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsactiviteit.