De veiligheidsregio’s hebben een taak om bij ruimtelijke ontwikkelingen te adviseren over de mogelijke gevaren en gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk inzicht te hebben in de effecten, gevaren en gevolgen van externe veiligheid scenario’s. Het Scenarioboek Energietransitie is ontstaan vanuit de behoefte aan realistische en uniforme externe veiligheid scenario’s. De scenariokaarten bieden inzicht in de mogelijke ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen en technologieën die worden toegepast in verband met de energietransitie.

Op de webpagina “Scenarioboek Energietransitie” vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen en technologieën rondom de energietransitie. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen betrekken bij besluitvormingstrajecten.

NIPV ontwikkelt het Scenarioboek Energietransitie met een bijdrage uit het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. De veiligheidsregio’s Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Rotterdam-Rijnmond, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Port of Amsterdam vormen de begeleidingsgroep van het project.

Het scenarioboek Energietransitie is een dynamisch product dat continu in ontwikkeling is. Er zullen regelmatig nieuwe scenariokaarten toegevoegd of doorontwikkeld worden. Uit praktische overweging is het scenarioboek daardoor niet vastgesteld. Op deze website treft u de meest actuele versie van de scenariokaarten aan.

Kernwoorden:  energietransitie, externe veiligheid, selecteren van maatregelen, handelingsperspectief, risicobeoordeling, rampenbestrijding

Metadata

  • Auteur(s): Johan Reinders, Margreet Spoelstra en Henk Brans (NIPV)
  • Datum laatste actualisatie: word regelmatig geactualiseerd

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

De veiligheidsregio’s hebben een taak om bij ruimtelijke ontwikkelingen te adviseren over de mogelijke gevaren en gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de nieuwe scenariokaarten over de energietransitie kunnen zij efficiënt en consistent adviseren over de veiligheidsaspecten van (infrastructurele) energietransitieprojecten. Elk scenariokaart bevat informatie over de effecten van een bepaald incident met een gevaarlijk stof, belangrijke parameters over de gevaarlijke stof, de kans van optreden, het handelingsperspectief, het optreden van hulpverleners en maatregelen die kunnen worden geïmplementeerd om incidenten te voorkomen of de gevolgen te beperken.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Proces besluitvorming omgevingsveiligheid, Proces besluitvorming groepsrisico.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

In de scenariokaarten wordt informatie over verschillende incidentscenario’s rondom de energietransitie samengevat. De scenario’s zijn uitgewerkt voor verschillende gevaarlijke stoffen die belangrijk zijn voor de energietransitie, zoals waterstof, ammoniak, methanol en LNG. Het bevat ook informatie over ongevallen met technologieën, zoals lithium-ion batterijen, biovergisters en zonnepanelen. 

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

In elk scenariokaart is een handelingsperspectief uitgewerkt. De handelingsperspectieven zijn: schuilen, vluchten, dekking zoeken, binnen blijven.

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

Bij het gebruik van de scenariokaarten is het belangrijk om je er van bewust te zijn dat het slechts een voorbeeldscenario is. Het daadwerkelijke verloop van een ongeval is altijd afhankelijk van situatiespecifieke omstandigheden. De omgeving waarin het scenario zich afspeelt, heeft veel invloed op de effecten en mogelijke gevolgen van het ongeval.

Type omgeving:

Bedrijven, buisleidingen, woningen en kelders, parkeergarages, weg.

Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?

Inzicht in de mogelijke ongevalsscenario’s rondom de energietransitie om risico’s te kunnen bepalen en te wegen en uitspraken te kunnen doen over de verantwoording van de veiligheid van de fysieke leefomgeving.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen, transport van waterstof door buisleidingen, gebruik van biovergisters, batterijen en zonnepanelen.