Deze rapportage geeft invulling aan de verantwoording van het groepsrisico conform het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Daarnaast gaat deze rapportage in op de motiveringsplicht voor het bouwen in een plasbrandaandachtsgebied en de daarbij behorende bouwkundige eisen.

De gemeente Eindhoven is voornemens het huidige stationsgebied te herontwikkelen. Dit plan voorziet in de oprichting van drie torens, met diverse functies waaronder wonen, hotel, kantoor, bijeenkomst, horeca, vrijetijdsbesteding en expositie. Voor dit plan dient het groepsrisico van de spoorlijn verantwoord te worden.

Kernwoorden: bouwkundige eisen, plasbrand, gifwolk, grindbak, afvoerbak, afvoersysteem

Metadata

  • Opdrachtgever: Amvest Development Real Estate B.V
  • Auteurs: Daan Jansen - RHDHV en Merle de Lange - RHDHV
  • Datum laatste actualisatie: 6 januari 2020

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

In 2020, bij de ontwikkeling van het stationsgebied Eindhoven.

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Deze rapportage geeft invulling aan de verantwoording van het groepsrisico conform het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja.

Binnen welk stappenplan is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan besluitvorming groepsrisico.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

plasbrand, fakkelbrand, koude bleve, warme bleve, wolkbrandexplosie, gifwolk.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Verantwoording groepsrisico.

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

Schuilen en vluchten.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

Afscherming, opvang van gevaarlijke stoffen, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen, alarmering en ontruiming, bouwkundige maatregelen, vluchtroutes, risicocommunicatie.

Wat is er bekend over de kosten/investering van het voorbeeld?

Kostenschatting van maatregelen beschreven in rapport District E maatregelen externe veiligheid.

Wat is er bekend over de juridische borging van het voorbeeld?

Niet nader uitgewerkt in dit document.

Beschikbare onderbouwing effectiviteit:

Kwalitatief beschreven in  rapport District E maatregelen externe veiligheid.

Type omgeving:

Stationsomgeving.