In de bestemmingsplannen van de Rotterdamse haven zijn maatregelen opgenomen om personen in (beperkt) kwetsbare gebouwen te beschermen tegen de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij onder andere om het voorkomen van scherfwerking van beglazing, centraal afsluitbare ventilatie, lekwering bij ramen en deuren en tijdelijke vluchtruimtes. In dit voorbeeldenboek wordt met uitgangspunten en voorbeelden beschreven op welke wijze de maatregelen behaald kunnen worden.

Kernwoorden: scherfwerking, scherfvrij glas, gevel, ventilatie, prefab-schuilvoorziening

Metadata

  • Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
  • Auteurs: Jeroen Eskens - Antea Group, Matthijs de Maaijer - Antea Group
  • Datum laatste actualisatie: 24 maart 2021

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

De voorbeelden zijn bedoeld voor en afgestemd op de bouw van functioneel gebonden (beperkt) kwetsbare gebouwen binnen de veiligheidscontouren van de Rotterdamse haven.

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

In de bestemmingsplannen van de Rotterdamse zijn beschermingsdoelen beschreven. De afgelopen jaren is gebleken dat het vaak lastig is om te bepalen wanneer voldoende aan de beschermingsdoelen wordt voldaan. In deze handreiking wordt met uitgangspunten en voorbeelden beschreven op welke wijze de beschermingsdoelen behaald kunnen worden.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Explosie, gifwolk.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

Voorkomen van scherfwerking van beglazing, centraal afsluitbaar ventilatiesysteem, lekwering bij ramen en deuren, tijdelijke vluchtruimte.

Wat is er bekend over de juridische borging van het voorbeeld?

De eisen waaraan een gebouw in Nederland moet voldoen, zijn opgenomen in het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn nagenoeg geen eisen opgenomen die een gebouw beschermen tegen de belastingen die kunnen ontstaan ten gevolge van incidenten met gevaarlijke stoffen. In de bestemmingsplannen van de Rotterdamse haven zijn planregels opgenomen die voor (beperkt) kwetsbare gebouwen aanvullende bescherming voorschrijven. De gemeente heeft hiervoor gekozen omdat er in de haven veiligheidscontouren zijn vastgesteld. Hierdoor is er groei-ruimte voor bedrijven vastgelegd en wordt de omgeving beschermd.

Beschikbare onderbouwing effectiviteit:

Sommige materiaaltoepassingen vragen bepalings- of berekeningsmethoden die (nog) niet zijn ontwikkeld of niet zijn toegespitst op de belastingen die kunnen ontstaan ten gevolge van bijvoorbeeld een explosie. Het voorbeeldenboek dient daarom vooral als inspiratie. Bij concrete toepassing in de aangewezen gebieden is de inzet van vakspecialisten noodzakelijk om aantoonbaar tot het gewenste beschermingsniveau te komen.

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

Bij toepassing van de voorbeelden buiten de Rotterdamse haven moet eerst bepaald worden of de uitgangspunten vergelijkbaar zijn met de uitgangspunten die voor de Rotterdamse haven zijn aangehouden.

Type omgeving:

Rotterdamse haven.