Voordat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in de buurt van  een spoorweg gerealiseerd wordt, moet een balans gevonden worden tussen de milieubelasting ten gevolge van het gebruik van het spoor en de gevoeligheid van de omgeving voor die milieubelasting. De impact van een mogelijk incident tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, is één van de onderwerpen die betrokken moet worden bij het vinden van die balans. Die balans kan vaak gevonden worden door afstand te houden of maatregelen te treffen. Dit document helpt bij het vinden van die balans. Het document omvat:

  • Bouwstenen met thema’s die redelijkerwijs betrokken moeten worden.
  • Informatiebladen die een inhoudelijke toelichting geven.

Deze rapportage, die is opgesteld in het kader van het project Robuust Basisnet Spoor, bevat de bouwstenen. In de bijlagen zijn de informatiebladen opgenomen. De bouwstenen worden ook via een afzonderlijke poster gepresenteerd en de informatiebladen kunnen ook onafhankelijk van elkaar en de bouwstenen worden gebruikt.

Metadata

  • Opdrachtgevers: Gemeente Dordrecht en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
  • Auteur: Jeroen Eskens - Antea Group
  • Datum laatste actualisatie: 16 maart 2022

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

Het voorbeeld is in 2022 en 2023 toegepast in de pilots Robuust Basisnet Spoor.

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

In het kader van het project Robuust Basisnet Spoor.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?
Ja.
Binnen welk stappenplan is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan groepsrisicoverantwoording.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Brand, explosie, gifwolk.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Het optimaliseren van de omgevingsveiligheid.

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

Schuilen en vluchten.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

Afstand houden, maatregelen in het overgangsgebied, bouwkundige maatregelen, organisatorische maatregelen.

Wat is er bekend over de kosten/investering van het voorbeeld?

Zie informatiebladen.

Wat is er bekend over de juridische borging van het voorbeeld?

Zie informatiebladen.

Beschikbare onderbouwing effectiviteit:

Zie informatiebladen.

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

Zie informatiebladen.

Beperkingen aan effectiviteit van bescherming:

Zie informatiebladen.

Type omgeving:

De informatiebladen zijn opgesteld voor spoorzone’s, maar op onderdelen zeker ook te gebruiken voor andere omgevingsveiligheidssituaties.