Deze handreiking is opgesteld ter ondersteuning van ambtenaren bij gemeenten en de provincie bij het begrijpen en toepassen van artikel 7.18 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Artikel 7.18 richt zich op groepsrisicoverantwoording binnen aandachtsgebieden met een verhoogd groepsrisico. Het beoogt weloverwogen besluitvorming door bevoegde gezagen te bevorderen, waarbij externe veiligheid integraal wordt meegenomen. Dit draagt bij aan het overkoepelende doel van een veilige leefomgeving in Zuid-Holland, zoals beschreven in de Zuid-Hollandse Omgevingsvisie.

Metadata

  • Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
  • Auteur(s): Provincie Zuid-Holland
  • Datum laatste actualisatie: april 2024

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Deze handreiking is opgesteld ter ondersteuning van ambtenaren bij gemeenten en de provincie bij het begrijpen en toepassen van artikel 7.18 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Artikel 7.18 richt zich op groepsrisicoverantwoording binnen aandachtsgebieden met een verhoogd groepsrisico. Het beoogt weloverwogen besluitvorming door bevoegde gezagen te bevorderen, waarbij externe veiligheid integraal wordt meegenomen. Dit draagt bij aan het overkoepelende doel van een veilige leefomgeving in Zuid-Holland, zoals beschreven in de Zuid-Hollandse Omgevingsvisie.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja. 

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan besluitvorming groepsrisico.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Het groepsrisico reduceren.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

1. In aanvulling op artikel 5.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, worden voor een aandachtsgebied met verhoogd groepsrisico de volgende overwegingen betrokken in het omgevingsplan:

a.    mogelijkheden om de ruimtelijke ontwikkeling plaats te laten vinden buiten het aandachtsgebied;
b.    alternatieven met een lager groepsrisico;
c.    waardering van al bestaande bescherming, waaronder:
1°. in de wet- en regelgeving voorgeschreven basisvoorzieningen;
2°. andere in het verleden getroffen maatregelen die gedeeltelijk of geheel bescherming bieden;

d.    mogelijkheden tot aanvullende bescherming, waaronder:
1°. binnen het aandachtsgebied afstand houden tot de risicobron;
2°. aanvullende risicocommunicatie;
3°. beperking van personendichtheden in de omgeving van de risicobron;
4°. vlucht- en schuilmogelijkheden binnen het aandachtsgebied;
5°. treffen van omgevingsmaatregelen tussen de risicobron en bebouwde omgeving;
6°. aanvullende bouwmaatregelen;

e.    mogelijkheden om aan de risicobron maatregelen te treffen;
f.    door de veiligheidsregio geadviseerde maatregelen op het gebied van hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid;
g.    de aanwijzing van een brandaandachtsgebied en explosieaandachtsgebied als brandvoorschriftengebied respectievelijk explosievoorschriftengebied als bedoeld in artikel 5.14 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

2. Bij het opstellen of wijzigen van het omgevingsplan wordt gemotiveerd op welke wijze de onderdelen, bedoeld in het eerste lid, zijn betrokken.

Beperkingen aan effectiviteit van bescherming:

De beschrijving van het restrisico is van essentieel belang om duidelijkheid en transparantie te bieden over welke risico's het bevoegd gezag accepteert bij ontwikkelingen binnen een aandachtsgebied. Het restrisico omvat het risico dat blijft bestaan nadat risicoreducerende maatregelen zijn overwogen, genomen, of van afgezien. Dit omvat ook risico's waarvoor maatregelen geen bescherming bieden, zoals bijvoorbeeld een koude BLEVE5 . Het in kaart brengen van het resterende risico is eigenlijk altijd van belang, ongeacht of een ontwikkeling resulteert in een verhoogd groepsrisico en ongeacht of het groepsrisico kwantitatief dan wel kwalitatief wordt beschreven.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Ruimtelijke ontwikkelingen, verantwoorden groepsrisico, opstellen omgevingsplan, besluitvorming