Met de invoering van de Omgevingswet wordt ook een nieuwe beleidssystematiek voor externe veiligheid geïntroduceerd: van een benadering met invloedsgebied en een groepsrisicoberekening naar aandachtsgebieden per scenario (brand, explosie en gifwolk) en voorschriftengebieden voor bouwkundige maatregelen.
Dit inspiratiedocument heeft tot doel om gemeenten, veiligheidsregio's en omgevingsdiensten te helpen met het maken van de afwegingen die de nieuwe systematiek met zich meebrengt. Het beantwoordt vragen zoals welke keuzes moeten worden gemaakt, wat houden de keuzes in, en hoe kan hier invulling aan worden gegeven? Dit inspiratiedocument is het advies hiervoor van de omgevingsdiensten en de veiligheidsregio's in Groningen, Drenthe en Friesland (3Noord).

Metadata:

  • Opdrachtgever: Veiligheidsregio Groningen
  • Auteur: Simone van Dijk - RHDHV
  • Datum laatste actualisatie: 18 maart 2021

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

Dit inspiratiedocument is het advies van de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s in Groningen, Drenthe en Fryslân (3Noord).

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Dit inspiratiedocument heeft tot doel om gemeenten, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten te helpen met het maken van de afwegingen die de nieuwe beleidssystematiek met zich meebrengt. Het beantwoordt vragen zoals welke keuzes moeten worden gemaakt, wat houden de keuzes in, en hoe kan hier invulling aan worden gegeven?

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja

Binnen welk stappenplan is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan groepsrisicoverantwoording.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Brand, explosie, gifwolk.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Een afgewogen besluit nemen.

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

Schuilen en vluchten.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

Afstand houden, rekening houden met kwetsbaarheid, omgevingsmaatregelen, rekening houden met bevolkingsdichtheid, bouwkundige maatregelen.

Wat is er bekend over de kosten/investering van het voorbeeld?

Niet nader onderzocht.

Wat is er bekend over de juridische borging van het voorbeeld?

Niet nader uitgewerkt in dit document.

Beschikbare onderbouwing effectiviteit:

niet nader onderzocht.

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld? 

Het document heeft het karakter van een advies.

Beperkingen aan effectiviteit van bescherming:

niet nader onderzocht.

Type omgeving:

meerdere gebiedstypen.