De veiligheidsregio’s hebben een taak om bij ruimtelijke ontwikkelingen te adviseren over de mogelijke gevaren en gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk inzicht te hebben in de effecten, gevaren en gevolgen van externe veiligheidsscenario’s. Het Scenarioboek is ontstaan vanuit de behoefte aan realistische en uniforme scenario’s. De scenariokaarten bieden inzicht in de mogelijke scenario’s met gevaarlijke stoffen in relatie tot de ruimtelijke ordening.

Op de webpagina Scenariokaarten Externe Veiligheid (zie rechterberm), vindt je informatie over scenario’s met gevaarlijke stoffen met betrekking tot externe veiligheid. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen betrekken bij besluitvormingstrajecten en voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen.

Het beheer van het ‘Scenarioboek Externe Veiligheid’ is in handen van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Het NIPV wordt hierin ondersteund door een beheergroep die bestaat uit specialisten van verschillende veiligheidsregio’s. Het Scenarioboek is een dynamisch handboek dat continu in ontwikkeling is. De beheergroep verwerkt nieuwe ontwikkelingen en inzichten zo spoedig mogelijk in bestaande of nieuwe scenariokaarten.

Kernwoorden: selecteren van maatregelen, handelingsperspectief, risicobeoordeling, rampenbestrijding, slachtofferbeeld

Metadata 

  • Opdrachtgever: Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV)
  • Auteur: Beheergroep Scenarioboek Externe Veiligheid
  • Datum laatste actualisatie: wordt regelmatig geactualiseerd

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Het doel is om een actueel handboek te hebben waarin de nieuwste inzichten over mogelijke incidentscenario’s met gevaarlijke stoffen zijn beschreven. De informatie in de scenariokaart kan gebruikt worden bij advisering over ruimtelijke ontwikkelingen. Elke scenariokaart bevat informatie over een bepaald incident met een gevaarlijke stof. De informatie betreft de effecten en gevolgen, belangrijke parameters voor de effectberekening, de kans van optreden, het handelingsperspectief, het optreden van hulpverleners en maatregelen die kunnen worden geïmplementeerd om incidenten te voorkomen of de gevolgen te beperken.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Proces besluitvorming omgevingsveiligheid, Proces besluitvorming groepsrisico.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

De scenariokaarten bieden op zichzelf geen bescherming, maar zijn bruikbaar voor adviseurs om een compleet beeld van een mogelijk incidentscenario te vormen.  Het geschetste beeld en de voorgestelde maatregelen kunnen daarbij helpen om een gebouw of locatie te beschermen tegen een brand of explosie.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Uniforme advisering en geïnformeerde besluitvorming.

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

In elke scenariokaart is een handelingsperspectief uitgewerkt. De handelingsperspectieven zijn: schuilen, vluchten, dekking zoeken, binnen blijven.

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

Bij het gebruik van de scenariokaarten is het belangrijk om je er van bewust te zijn dat het slechts een voorbeeldscenario is. Het daadwerkelijke verloop van een ongeval is altijd afhankelijk van situatiespecifieke omstandigheden. De omgeving waarin het scenario zich afspeelt heeft veel invloed op de effecten en mogelijke gevolgen van het ongeval.

Type omgeving:

Landelijk, verstedelijkt, stedelijk en water.

Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?

Inzicht in de mogelijke incidentscenario’s om risico’s te kunnen bepalen, te wegen en uitspraken te kunnen doen over de verantwoording van de veiligheid van de fysieke leefomgeving.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen, transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen, op spoor, weg en water.