Om aan te tonen of een gemeente passende bescherming kan bieden aan de nieuwe populatie en/of de populatie beperkt kan worden, heeft de provincie Noord-Brabant dit stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan kan iedere gemeente doorlopen voor het realiseren van een ontwikkeling in een brand- en/of explosieaandachtsgebied.

Bescherming wordt als passend beschouwd als er aan de basisbescherming wordt voldaan, voldoende vlucht- en schuilmogelijkheden zijn, en passende bron-, omgevings- en bouwmaatregelen zijn genomen. Het restrisico moet beschreven zijn en de Veiligheidsregio moet advies geven over zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en bereikbaarheid van noodhulpdiensten. Na het invullen van de invoermodule ontvang je een samenvatting van de ingevoerde antwoorden. Dit kan gebruikt worden bij de verantwoording van het groepsrisico voor de te realiseren ontwikkeling.

Kernwoorden:  Aandachtsgebieden, groepsrisico, ruimtelijke ontwikkeling, maatregelen, brand, explosie, basisbescherming, gebouwen, locaties

Metadata

  • Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
  • Auteur(s): Provincie Noord-Brabant, Omgevingsdienst Brabant Noord, Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant
  • Datum laatste actualisatie: 24 februari 2024

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

Het stappenplan is bedoeld voor alle gemeenten in de provincie Noord-Brabant.

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Het stappenplan is opgesteld met als doel gemeenten te ondersteunen bij het maken van weloverwogen beslissingen omtrent de ruimtelijke ontwikkelingen binnen een brand- en/of explosieaandachtsgebied.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan besluitvorming groepsrisico.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Aan de hand van een aantal stappen bepaal je welke maatregelen je kunt treffen om een ontwikkeling binnen een aandachtsgebied veilig te ontwerpen. Als je bij het doorlopen van de stappen concrete maatregelen wil nemen, moet je onderbouwen wat het effect van de maatregel is en in hoeverre de maatregel bijdraagt aan het veilig ontwerpen van de nieuwe ontwikkeling. Daarnaast maak je een kosten-effectiviteitsafweging. Door het volgen van alle stappen, schaal je op naar een steeds hoger beschermingsniveau.

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

Het verantwoorden van het groepsrisico in het kader van gifwolkaandachtsgebieden vindt 
(nog) niet plaats via dit stappenplan. Daarnaast is het stappenplan alleen toepasbaar voor 
het realiseren van beperkt kwetsbare gebouwen, kwetsbare gebouwen, beperkte kwetsbare 
locaties en kwetsbare locaties. Voor zeer kwetsbare locaties is dit stappenplan niet bedoeld.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen in een aandachtsgebied.