De besturen van Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek & Flevoland vinden het belangrijk dat een gezonde en veilige leefomgeving wordt meegenomen in omgevingsvisies en omgevingsplannen en wordt meegewogen bij het afgeven van omgevingsvergunningen. De veiligheidsregio geeft risicogericht advies en draagt daarmee bij aan fysieke veiligheid. In dit rapport vertellen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland wat zij verstaan onder een fysiek veilige leefomgeving en hoe zij kunnen helpen dit thema een plek te geven in de omgevingsvisie of het omgevingsplan. Daarbij benadrukken we dat er niet één passend antwoord is op de vraag hoe een veilige leefomgeving geborgd kan worden. Ieder gebied heeft namelijk andere karakteristieken en kent andere risico’s. Elk bevoegd gezag kan daarin eigen prioriteiten stellen. Advisering door de veiligheidsregio is situatiegericht en wordt mede bepaald door de ambities van gemeenten.

Om dit maatwerk te realiseren hanteren de veiligheidsregio’s een aantal kernwaarden en ontwerpprincipes op het gebied van fysieke veiligheid. In deze handreiking worden de kernwaarden toegelicht en voor een aantal thema’s uitgewerkt in risicoplaten. Hiermee geven zij een beeld van de toepassing van de kernwaarden voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie en thema’s als externe veiligheid, evenementen, overstromingen en verdicht wonen. Deze lijst is niet uitputtend en het is geen set van eisen en regels. Het zijn aandachtspunten en uitgangspunten die gebruikt worden bij de advisering die bijdragen aan een veilige leefomgeving.

Kernwoorden: energietransitie, zelfredzaamheid, omgevingsveiligheid, evenementen, klimaatverandering, overstroming

Metadata

  • Auteur(s): Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland
  • Datum laatste actualisatie: 2020

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

De veiligheidsregio past dit toe bij hun advisering aan gemeenten over omgevingsveiligheid bij omgevingsvisies, -programma’s en plannen.

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Dit document is bedoeld als handreiking voor gemeenten die aan de slag gaan met het vormen van hun omgevingsvisie en daarin het aspect veiligheid een plek willen geven.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan besluitvorming omgevingsveiligheid

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Brand, natuurbrand, risico’s bij evenementen, risico’s veroorzaakt door de energietransitie en klimaatverandering, overstroming.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Veiligheid zal per gemeente een plek gaan krijgen in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland beogen met deze handreiking gemeenten te helpen met de invulling daarvan.

Type omgeving:

Stedelijke omgeving.