Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere partij die gebruik maakt van de op deze website gepubliceerde content, het zij als Indiener van een Praktijkvoorbeeld, het zij als Gebruiker van de Content.

Definities

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden.

Content: 
Alle via de Website toegankelijke gegevens (Praktijkvoorbeelden inclusief bijbehorende afbeeldingen, illustraties, etc.)

Gebruik: 
Hieronder wordt verstaan elk gebruik van de Content van deze website, waaronder mede begrepen het publiceren of het delen van deze Content met derden.

Gebruiker:
Degene die Gebruik maakt van een of meer Praktijkvoorbeelden die zijn gepubliceerd op deze Website.

Indiener:
Degene die middels het daartoe strekkende indieningsformulier van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Content aanlevert bij het RIVM, met het doel om deze  Content te laten publiceren als Praktijkvoorbeeld op de Website.

Praktijkvoorbeeld:
Content die door Indieners worden aangeleverd bij het RIVM, welk Praktijkvoorbeeld na beoordeling door het RIVM kan worden gepubliceerd op de Website als zogenaamde ‘best practices’ op het gebied van de bescherming van mens en milieu tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving. Het al dan niet publiceren van een Praktijkvoorbeeld op de Website is uitsluitend ter discretie van RIVM.

Website:
Het geheel van webpagina's, software, databanken, en online diensten gekoppeld aan het domein
www.maatregelenwiki.nl (maatregelenwiki.nl).

U/Uw:
U, de Gebruiker.

Wij / Ons / We:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

 1. Akkoord toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  Door het indienen van (een) Praktijkvoorbeeld(en) bij het RIVM of door het Gebruik van Content verklaart de Indiener respectievelijk de Gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Privacyverklaring
  Voor het realiseren van het doel van maatregelenwiki.nl is gegevensverzameling en -uitwisseling van groot belang. Het beschermen van persoonsgegevens en een rechtmatige gegevensverwerking is een essentieel onderdeel van die gegevensuitwisseling. De wijze waarop wij omgaan met privacy is te vinden op de Privacyverklaring | RIVM
 3. Cookies
  Maatregelenwiki.nl maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van de website. Ze dienen niet, en worden niet gebruikt, om u als persoon te identificeren. Deze wijze waarop wij cookies gebruiken is te vinden in op Cookies | RIVM
 4. Responsible diclosure:
  De systemen van maatregelenwiki.nl zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en volgen de belangrijkste veiligheidseisen. Toch kan er een kwetsbaarheid aanwezig zijn die ons nog niet bekend is. Mocht u een beveiligingsprobleem tegenkomen of onbeveiligde informatie aantreffen, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons meldt via informatiebeveiliging@rivm.nl. De wijze waarop wij omgaan met (gemelde) kwetsbaarheden is te vinden op Responsible Disclosure | RIVM
 5. Aansprakelijkheid bij het gebruik van informatie vanaf de website
  5.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de informatie verkregen via de Website. Informatie die voor de Gebruiker van essentieel belang is, dient door de Gebruiker altijd zelf op volledigheid, actualiteit en juistheid te worden gecontroleerd. Een Gebruiker die ontdekt dat een gedeeld voorbeeld op essentiële aspecten onvolledig, verouderd of onjuist is meldt dit bij de indiener en/ of bij omgevingsveiligheid@rivm.nl. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om zelf een door u aangepaste versie van de content in te dienen waarin u aangeeft welke aanpassingen zijn gedaan om de volledigheid, actualiteit of juistheid te verbeteren.

  5.2 Beslissingen op basis van de informatie op deze Website zijn voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website en of het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden, evenzeer jegens derden. U vrijwaart ons van de aansprakelijkheid en stelt ons schadeloos voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Website en of het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden. Het RIVM is niet aansprakelijk voor misbruik en of schade, directe dan wel indirecte schade, ook niet jegens derden, die volgt uit het gebruik van de Website en of het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden.

  5.3 Het RIVM garandeert niet dat het platform geschikt is voor een bepaald doel, dat het te allen tijde zal functioneren zonder storingen, en dat de informatie juist, actueel of volledig is.

  5.4 Wij zullen ons inspannen de Gebruikers zo goed mogelijk wijzen op de beperkingen die gelden bij het (her)gebruiken van de inhoud van deze website (w.o. de door U ingediende Praktijkvoorbeelden), als mede op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, maar wij kunnen niet garanderen dat (een) Gebruiker(s) zich volledig houd(t)(en) aan de gestelde voorwaarden in de Algemene Voorwaarden.
 6. (Her)gebruiken van de inhoud van deze website
  6.1 U garandeert dat u de Website niet zult gebruiken op een manier die (i) inbreuk maakt op de rechten van het RIVM of derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten in verband met privacybescherming, (ii) in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving, of (iii) in strijd is met enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden.

  6.2 U zal onze auteursrechten of andere intellectuele of industriële rechten of merken, of enig ander mogelijk verwarrende soortgelijke merken of uitingen niet gebruiken zonder vooraf schriftelijke toestemming.

  6.3 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door ons geplaatste Content berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers.

  6.4 U mag op de Website opgenomen Content raadplegen en gebruiken op basis van de creative commons (CC BY-SA) licentie. Meer informatie over deze licentie is te vinden op: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl Elk ander gebruik is niet toegestaan zonder dat vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van ons en/of de betreffende Indiener van het praktijkvoorbeeld is verkregen.
 7. Inbreuk op rechten of misbruik melden
  7.1 Bij het vermoeden van inbreuk van rechten kunt U e-mailen naar via omgevingsveiligheid@rivm.nl.

  7.2 Als U van mening bent dat er sprake is van misbruik, neemt U dan contact op met de Beheerder van de Website via omgevingsveiligheid@rivm.nl.
 8. Indienen van praktijkvoorbeelden ter publicatie op maatregelenwiki.nl
  Op bedrijfsnamen, merknamen en logo’s kunnen andere rechten gelden (zoals beeldrechten en merkrechten). Gebruik alleen een bedrijfsnaam en logo als U toestemming heeft gekregen van het betreffende bedrijf of de betreffende organisatie. U kunt er ook voor kiezen om het Content zonder bedrijfsnaam te delen. Het logo van het RIVM mag niet worden gebruikt zonder toestemming van het RIVM.

  8.1 U mag geen Content  indienen welke inbreuk maken op andermans rechten of anderszins onrechtmatig zijn (zoals publiceren van identificatiedocumenten).

  8.2 Als Indiener van Content blijft u eigenaar van hetgeen dat wat u via het indieningsformulier indient bij het RIVM, maar wij mogen de Content die u indient online beschikbaar stellen.

  8.3 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt U in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door U aangeleverde Content, indien de vatbaar is voor auteursrecht of enige andere intellectuele eigendomsrechten.

  8.4 U verleent toestemming aan andere Gebruikers van de Website om deze Content te raadplegen en  te gebruiken op basis van een creative commons (CC BY-SA) licentie.

  8.5 U verleent toestemming aan ons voor de openbaarmaking van Uw portret, voor zover dit voorkomt in deze Content; en

  8.6 U doet voor zover wettelijk mogelijk afstand van op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.

  8.7 U garandeert dat u bevoegd bent om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat u eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden hebt verkregen. U vrijwaart Ons en de overige voor Ons werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden wanneer het gebruik of de exploitatie van de door u geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

  8.8 Wanneer de ingediende Praktijkvoorbeelden worden gepubliceerd op de Website, geldt het volgende:
  8.8.1 U geeft toestemming dat u iedereen, inclusief mensen en geautomatiseerde systemen, toegang verschaft en gebruik laat maken van, en informatie laat associëren met U (zoals uw naam en andere Content);
  8.8.2 U geeft toestemming aan de Beheerder (RIVM) om het beheer over te dragen naar anderen.
 9. Publiceren en verwijderen van gedeelde voorbeelden
  9.1 Het RIVM besluit of ingediende voorbeelden daadwerkelijk worden gepubliceerd op de Website. Hierbij wordt door RIVM gebruik gemaakt van een aantal criteria die zijn vermeld op de Website. Zie criteria indienen praktijkvoorbeeld

  9.2 RIVM heeft als beheerder van de website het recht om eerder gepubliceerde voorbeelden te verwijderen of tijdelijk niet meer te publiceren, bijvoorbeeld als onzekerheid ontstaat over het voldoen aan deze Algemene voorwaarden of als de informatie in het praktijkvoorbeeld inhoudelijk verouderd of niet (meer) toepasbaar is.

  9.3 Als we uw reeds gepubliceerde Content verwijderen op basis van het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen en u dit onjuist acht, stellen we u in staat om bezwaar te maken tegen deze beslissing

  9.4 Als indiener van een voorbeeld heeft u de mogelijkheid RIVM te vragen om een in het verleden ingediend voorbeeld te verwijderen.

  9.5 Wanneer voorbeelden worden verwijdert, blijft de Content bestaan op de Website, maar wordt deze niet meer getoond/ gepubliceerd.

  9.6 Wanneer voorbeelden 'Permanent worden verwijderd', wordt de Content van onze servers gewist. Het kan nog voor een tijd blijven bestaan in back-ups of reservekopieën. Het is dan echter niet beschikbaar voor anderen.
 10. Amendementen
  10.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

  10.2 Bij het wijzigen van deze Algemene Voorwaarden, behoudens bij wijzigingen met juridische of administratieve aard of het corrigeren van incorrecte informatie, wordt een termijn van zeven (7) dagen aangehouden.

  10.3 U wordt geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden indien U nadien Praktijkvoorbeelden indient dan wel Gebruik blijft maken van de Content van de Website.
 11. Geschillen
  11.1 Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen uit deze overeenkomst als deze voortkomen uit overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door ons ingeschakelde derden of calamiteiten zoals natuurrampen, of uitval van infrastructuur.

  11.2 De rechter te Den Haag is uitsluitend bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de Website.

  11.3 
  Op het recht de Website te gebruiken en op eventuele andere overeenkomsten en rechtshandelingen tussen u en ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

RIVM
Versiedatum: 20230131