De Module beschrijft hoe je zonering binnen een aandachtsgebied rond een hogedruk waterstofstransportleiding kunt toepassen. De zonering heeft als doel de ruimtelijke keuzes te kunnen nuanceren: 

  • Voor de bescherming van mensen in zeer kwetsbare gebouwen (ZKG) betreft dit de nuancering van de toe te passen bouwkundige maatregelen, verdergaande omgevingsmaatregelen, mogelijk zelfs het niet realiseren van ZKG binnen een deel van het aandachtsgebied;
  • Voor de bescherming van mensen in kwetsbare gebouwen, beperkt kwetsbare gebouwen, kwetsbare locaties en beperkt kwetsbare locaties gaat het over de mate waarin verdergaande omgevingsmaatregelen worden gevraagd en/of afgezien kan worden van het aanwijzen van voorschriftengebieden in (een deel van) het aandachtsgebied.

Deze Module beschrijft:

  • De bronmaatregelen die bij hogedruk aardgastransportleidingen kunnen worden toegepast en hoe deze eventueel gewaardeerd kunnen worden;
  • Het type effect en welke zones binnen het aandachtsgebied van hogedruk aardgasleidingen kunnen worden onderscheiden met het oog op de mogelijk te treffen (bouwkundige) maatregelen;
  • De nuancering van het toe te passen ruimtelijk keuzepallet, afhankelijk van de ruimtelijke keuzes in het aandachtsgebied 3 in combinatie met het inzicht in het type effect en bijbehorende zones.

Kernwoorden: zeefmodel, waterstof, hogedruk waterstoftransportleidingen, bronmaatregelen, zonering

Metadata

  • Opdrachtgever: Velin/Gasunie
  • Auteur(s): Simone van Dijk, Philip Stohr, Karen van Tol, Christiaan Soer
  • Datum laatste actualisatie: 24 maart 2023
     

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

De handreiking is uitgewerkt voor hogedruk waterstoftransportleidingen.

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Het bepalen van zone-specifieke regels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het omgevingsplan rekening houdend met mogelijke risico’s van aanwezige hogedruk waterstoftransportleidingen.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

De handreiking geeft aan hoe invulling geven zou kunnen worden aan de groepsrisicoverantwoording.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplannen verantwoording ontwerp veilige omgeving.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Brand.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Herleidbare en transparante ruimtelijke afwegingen over de doorwerking van aandachtsgebieden in het omgevingsplan.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

Bronmaatregelen, afstand houden, rekening houden met kwetsbaarheid locaties en gebouwen, bouwkundige maatregelen, omgevingsmaatregelen.

Type omgeving:

Zone rond hogedruk waterstoftransportleidingen.

Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?

Toepassing zeefmodel rond hogedruk waterstoftransportleidingen.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Schrijven van ruimtelijke plannen.