Deze module heeft betrekking op reserveringen voor nieuwe buisleidingstroken (reserveringsstroken – voormalige ‘SVB-stroken’, Structuur Visie Buisleiding-stroken). De systematiek voor deze reserveringsstroken kan ook worden gebruikt voor reserveringen voor andere buisleidingen. Vaak is er dan echter sprake van een reservering voor een specifieke leiding en stof. In dat geval verwijst de module naar de module van de betreffende stof: Bijvoorbeeld Module A voor hogedruk aardgastransportleidingen en Module B voor hogedruk waterstoftransportleidingen. Deze module is mede gebaseerd op het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor hoe om te gaan met aandachtsgebieden voor reserveringsstroken. Belangrijk uitgangspunt van deze module is dat nog niet bekend is voor welk type of welke typen leidingen de reservering plaatsvindt.

Kernwoorden: reserveringsstroken, transportleidingen

Metadata

  • Opdrachtgever: Velin/Gasunie
  • Auteur(s): Simone van Dijk, Philip Stohr, Karen van Tol, Christiaan Soer
  • Datum laatste actualisatie: 24 maart 2023
     

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

De moge gaat in op reserveringen voor nieuw buisleidingstroken. 

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Het geven van handvatten voor het reserveren van ruimte en het bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met mogelijke risico’s van toekomstige buisleidingen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor toekomstige buisleidingen de verplichting geldt dat deze in deze reserveringsstroken worden aangelegd.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

De handreiking geeft aan hoe invulling geven zou kunnen worden aan de groepsrisicoverantwoording.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplannen bepalen aandachtsgebieden, onderdeel ruimte bieden aan toekomstige activiteiten
Stappenplan besluitvorming omgevingsveiligheid. 

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Brand.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Door in een omgevingsplan ruimte te reserveren voor toekomstige buisleidingen en bijbehorende aandachtsgebieden, kan een gemeente vroegtijdig bepalen waar binnen die aandachtsgebieden wel/geen nieuwe ontwikkelingen zijn toegelaten, onder welke voorwaarden en welke omgevingsmaatregelen getroffen moeten worden. Ook kan een gemeente een afweging maken over het al dan niet aanwijzen van voorschriftengebieden binnen aandachtsgebieden.

Type omgeving:

Reserveringsstroken rond buisleidingen.