Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) wordt het beleid voor omgevingsveiligheid (externe veiligheid) gewijzigd. De wijzigingen hebben vooral consequenties voor ruimtelijke ordening en daarmee voor het omgevingsplan. De beleidswijzigingen richten zich daarbij specifiek op ruimte voor lokale afwegingen en gemeentelijke beleidsvrijheid. Deze handreiking sluit daar op aan. Het doel van deze handreiking is om planmakers, en indirect het bevoegd gezag ruimtelijke ordening, handvatten aan te reiken voor hoe omgegaan kan worden met deze beleidsvrijheid. Voorop staat dat de keuze ligt bij het bevoegde gezag. Deze handreiking biedt hulp en ondersteuning om, via een herleidbare afweging, tot een keuzevoorstel te komen.

Deze handreiking richt zich primair op schrijvers van ruimtelijke plannen en biedt hulp bij het maken van herleidbare en transparante ruimtelijke afwegingen over de doorwerking van aandachtsgebieden in het omgevingsplan. Daarvoor is door de auteurs een zeefmodel ‘ontwikkeld’. Dit zeefmodel is bedoeld als ondersteuning bij het keuzeproces. 

Kernwoorden: zeefmodel, voorschriftengebied, buisleidingen

Metadata

  • Opdrachtgever: Velin/Gasunie
  • Auteur(s): Philip Stohr, Karen van Tol, Simone van Dijk, Christiaan Soer
  • Datum laatste actualisatie: 24 maart 2023

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

De handreiking is uitgewerkt voor omgevingsveiligheid rond buisleidingen. 

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het beleid voor omgevingsveiligheid (externe veiligheid) gewijzigd. De wijzigingen hebben vooral consequenties voor ruimtelijke ordening en daarmee voor het omgevingsplan. De beleidswijziging laat net zoals de huidige wet- en regelgeving ruimte voor lokale afwegingen en gemeentelijke beleidsvrijheid. Deze handreiking heeft tot doel om planmakers en indirect het bevoegd gezag ruimtelijke ordening, handvatten aan te reiken voor hoe omgegaan kan worden met deze beleidsvrijheid.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

De handreiking geeft aan hoe invulling geven zou kunnen worden aan de groepsrisicoverantwoording.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplannen verantwoording ontwerp veilige omgeving.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Brand, explosie, gifwolk.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Herleidbare en transparante ruimtelijke afwegingen over de doorwerking van aandachtsgebieden in het omgevingsplan.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

Afstand houden, rekening houden met kwetsbaarheid locaties en gebouwen, bouwkundige maatregelen, omgevingsmaatregelen.

Type omgeving:

Zone rond buisleidingen.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Schrijven van ruimtelijke plannen.