Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft Rebel gevraagd een integraal overzicht van mogelijke maatregelen voor gemeenten in aandachtsgebieden op te stellen.

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet worden gemeenten verantwoordelijk voor het maken van een afweging en moeten zij bepalen welke aanvullende maatregelen zij willen toepassen in aandachtsgebieden. Deze maatregelen worden genomen om bescherming te bieden tegen incidenten met gifwolken, explosies en/of brand.

Het ontbreekt momenteel aan een integraal overzicht van alle mogelijkheden en voorbeelden hoe deze maatregelen toe te passen. Omdat het overzicht handvatten voor elke locatie moet geven, bevat het overzicht generieke maatregelen. Waar beschikbaar zijn deze aangevuld met concrete voorbeelden over de toepassing van de maatregel. Het maatregelenoverzicht maakt geen afweging, en stelt niet welke maatregelen tot een acceptabel risiconiveau leiden in een specifiek gebied. Een gemeente moet hierin altijd een eigen afweging te maken.

Maatregelen in het kader van vervoer van gevaarlijke stoffen ontbreken nog in het overzicht. Het Ministerie van IenW werkt in samenwerking met belanghebbende partijen aan het vaststellen van een lijst met (bron)maatregelen om bescherming te bieden binnen aandachtsgebieden in de fysieke leefomgeving als het gaat om weg, water en spoor. Na vaststelling zal het Ministerie van IenW deze lijst publiceren.

Metadata

  • Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Auteur(s): Clara Lieverse en Karlien de Boer (Rebel)
  • Datum laatste actualisatie: 21 april 2023

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Dit maatregelenoverzicht is een hulpmiddel om gemeenten inzage te geven in mogelijke maatregelen die zij kunnen afwegen om te treffen in aandachtsgebieden. Het overzicht is bedoeld als inspiratie document en probeert een zo breed mogelijk perspectief te bieden. 

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplannen verantwoording ontwerp veilige omgeving.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Omgevingsveiligheid meenemen als onderdeel van het ruimtelijke ordeningsvraagstuk. Integrale afwegingen maken. 

Wat is er bekend over de kosten/investering van het voorbeeld?

Om een inschatting te maken van de toepasbaarheid, impact en kosten worden de maatregelen hoog-over, ten opzichte van elkaar gescoord aan de hand van een aantal karakteristieken. Zo kan de gebruiker de maatregelen globaal vergelijken. Het maatregelenoverzicht is daarmee een ondersteuning in de afweging die lokale bestuurders moeten maken tussen de omvang van het risico enerzijds en de kosten en effectiviteit van mogelijke maatregelen anderzijds.


Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

Het maatregelenoverzicht maakt geen afweging, en stelt niet welke maatregelen tot een acceptabel risiconiveau leiden in een specifiek gebied. Een gemeente moet hierin altijd een eigen afweging te maken. Het overzicht geeft ook geen zicht op de daadwerkelijke kosten van een maatregel. Het geeft alleen een globale inschatting of een maatregel ten opzichte van een andere maatregel goedkoper en of duurder is. Het overzicht is niet uitputtend.


Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?

Het maatregelenoverzicht dient als inspiratie voor het inrichten van een veilige leefomgeving. 

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Inrichten van de leefomgeving.