Bij het identificeren en analyseren van gevaren is het van belang te weten welke activiteiten met gevaarlijke stoffen een bedreiging kunnen vormen voor de omgeving. Bijvoorbeeld een ongeval. Hierbij wordt gekeken welke effecten dit ongeval kan hebben, als voorbeeld  warmtestraling, een drukgolf of een giftige wolk. En er wordt gekeken hoe deze effecten zich ontwikkelen in de tijd. Om mogelijke gevolgen van gevaar in kaart te brengen wordt gekeken wie of wat getroffen kan worden door een brand, explosie of gifwolk. De gevolgen van een ongeval hangen immers niet alleen af van het gevaar en de blootstelling. Ook de mate waarin een persoon, gemeenschap, object of gebied om kan gaan met de dreiging, speelt een rol. De gevoeligheid van gemeenschappen, een systeem of objecten voor schadelijke effecten bepalen de kwetsbaarheid. Om te kunnen bepalen hoeveel aanvullende bescherming nodig is in een gebied, is kennis nodig over het verschil tussen de al aanwezige en de gewenste bescherming. Dit verschil noemen we de beschermingsopgave. De beschermingsopgave wordt bepaald door de volgende aspecten:

●    beschermdoelen;
●    aard en omvang van het mogelijke gevaar;
●    mate waarin wettelijke eisen al bescherming bieden (basis beschermingsniveau);
●    bescherming geboden door al aanwezige voorzieningen of omgeving;
●    voorziene ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom het gebied.
 

Praktijkvoorbeelden

Impactanalyse externe veiligheid

Onderzoek naar de trends en ontwikkelingen en naar de impact hiervan op externe veiligheid en de gewenste beleidsontwikkeling in de provincie Groningen.
30-01-2024 | 15:18

Risicorapportage Integraal Kind Centrum

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een risicorapportage opgesteld voor de beoogde transformatie van een basisschool naar een Integraal Kind Centrum (IKC).

30-10-2023 | 09:56

Maatwerk aandachtsgebieden Chemelot

Voor het afwegen van maatregelen in aandachtsgebieden van Chemelot zijn de effecten van ongevallen met gevaarlijke stoffen nader geanalyseerd. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de risicoreducerende factoren in en nabij Chemelot.
10-02-2023 | 16:04

Bescherming van mensen - Omgevingsveiligheid in een Storymap

In deze storymap wordt een filosofie over omgevingsveiligheid gepresenteerd. Er wordt informatie ontsloten die noodzakelijk wordt geacht voor het maken of voorbereiden van keuzes in het bieden van bescherming van mensen binnen aandachtsgebieden.
06-02-2023 | 15:27
Meer praktijkvoorbeelden