Een van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is ‘de leefomgeving in onderlinge samenhang benaderen’. Deze samenhangende benadering wordt in de praktijk gebracht door omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen en door het besluitvormingsproces waarin een integrale belangenafweging plaats vindt. De beschermingsdoelstellingen in het omgevingsplan zijn geformuleerd aan de hand van doelvoorschriften, middelvoorschriften of een combinatie daarvan. Het bevoegd gezag kan binnen de kaders van de Omgevingswet en omgevingsveiligheidsbeleid eigen afwegingen maken over de vereiste kwaliteit en bescherming van de fysieke leefomgeving. Door deze bestuurlijke afwegingsruimte kan het bevoegd gezag (het decentrale bestuur) regelgeving toespitsen op de lokale situatie en de lokale ambities. Wel vraagt de Omgevingswet om transparantie en onderbouwing van deze bestuurlijke keuzes.

Praktijkvoorbeelden

Scenarioboek Externe Veiligheid

Het Scenarioboek is ontstaan vanuit de behoefte aan realistische en uniforme scenario’s. De scenariokaarten bieden inzicht in de mogelijke scenario’s met gevaarlijke stoffen in relatie tot de ruimtelijke ordening.
26-01-2024 | 14:20

Veiligheid op het spoor - bronmaatregelen

Deze notitie over de veiligheid op het spoor gaat in op hoe de veiligheid op het spoor aan de bronkant geborgd is, met daarbij als focus het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen.
30-10-2023 | 15:17

Pilot communicatie aandachtsgebieden

Het doel van deze pilot is om een eerste ervaring op te doen met de communicatie over aandachtsgebieden richting verschillende doelgroepen.
21-07-2023 | 12:34

Verantwoording groepsrisico - District-E Eindhoven

De gemeente Eindhoven wil het huidige stationsgebied te herontwikkelen. Dit plan voorziet in de oprichting van drie torens, met diverse functies waaronder wonen, hotel en kantoor. Voor dit plan dient het groepsrisico van de spoorlijn verantwoord te worden.
10-02-2023 | 13:55
Meer praktijkvoorbeelden