Per type gevaar (brand, explosie en gifwolk) zijn verschillende maatregelen mogelijk om de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen te beperken. De verschillende maatregelen kunnen bestaan uit aanpassingen van de bron, de omgeving en gebouwen. Maatregelen kunnen bescherming bieden tegen één of meerdere gevaren. De toepasbaarheid en effectiviteit van de maatregelen is locatiespecifiek en afhankelijk van het type gevaar. Over de ingediende maatregel moet voldoende informatie beschikbaar zijn om deze te vergelijken met maatregelen die beschermingen bieden tegen dezelfde type gevaren. Denk aan het ontwerpprincipe, het beoogde effect, de investering, het handelingsperspectief, de randvoorwaarden en beperkingen.  

Praktijkvoorbeelden

Handreiking voor veilige stad én spoor

In de Handreiking voor veilige stad én spoor is een beeldend overzicht gegeven van maatregelen op en rond het spoor die bijdragen aan de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen.
26-03-2024 | 12:39

Scenarioboek Externe Veiligheid

De veiligheidsregio’s hebben een taak om bij ruimtelijke ontwikkelingen te adviseren over de mogelijke gevaren en gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen.

26-01-2024 | 14:20

Maatregelenoverzicht IenW

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten bepalen welke aanvullende maatregelen zij willen toepassen in aandachtsgebieden. Dit overzicht bevat generieke maatregelen.
21-07-2023 | 10:36

Maatregelen externe veiligheid - District-E Eindhoven

In dit rapport wordt een indicatie gegeven van de uitwerking van maatregelen die de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor beperken. Hierbij werd specifiek gekeken naar het District-E plangebied in Eindhoven.
27-01-2023 | 16:26

Omgevingsvergunning peuterspeelzaal en BSO - externe veiligheid

In de gemeente Waddinxveen is een omgevinsvergunning ingediend voor het vestigen van een peuterspeelzaal en BSO nabij een hogedruk aardgastransportleiding. In deze memo wordt de ruimtelijke motivatie t.a.v. van het aspect externe veiligheid behandeld.
27-01-2023 | 15:36
Decoratieve afbeelding stoepkrijt
Meer praktijkvoorbeelden